بازسازی اساسی ( اورهال ) چیلر جذبی 1200 تن تبرید ساخت یورک

 

چیلر مذکور به دلیل نفوذ هوا به مدت طولانی، کاملاً پوسیده و فاقد راندمان بود. این چیلر برای مدت طولانی بدون استفاده رها شده بود که مراحل بازسازی و تعمیر آن آغاز گردید. پیش از این نیز چند مرحله تعمیر بر روی آن صورت گرفته بود که نتیجه مورد رضایت حاصل نشده است.

تعمیر شامل بازسازی بدنه، خطوط هدر، المینیتورها، ری تیوب ابزوربر، کندانسور و ژنراتور، تعمیر خطوط پرج و بازسازی سیستم کنترل بود. الکتروموتورهای آن با نمونه­ های  فاقد کیفیت ساخت ایران تعویض شده بود که تعویض با نمونه اصلی ساخت امریکا و دارای خط کولینگ در دستور کار قرار گرفت.

 

 

مدار ابزوربر چیلر جذبی 1200 تن یورک

 

 

 

خطوط هدر و نازل های پوسیده چیلر یورک

 

 

ابزوربر چیلر یورک 1200 تن

 

 

 

ژنراتور چیلر جذبی یورک 1200 تن

 

 

 

 

مسیر عبور لیتیم برومائید

 

 

 

 

 

 

المینیتورهای ابزوربر چیلر یورک 1200 تن

 

 

 

 

المینیتورهای ژنراتور چیلر یورک 1200 تن

 

 

 

 

لوله های مسی و کاپر نیکل چیلر جذبی یورک 1200 تن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

تعمیر چیلر، تعمیر چیلر یورک، بازسازی چیلر یورک، چیلر یورک، تعمیر چیلر جذبی، تعمیر چیلر جذبی یورک، بازسازی چیلر، بازسازی چیلر جذبی، بازسازی چیلر جذبی یورک، بازسازی چیبر یورک، اورهال چیلر  اورهال چیلر جذبی ، اورهال چیلر یورک، تعویض لوله چیلر یورک، تعویض لوله ابزوربر چیلر یورک، تعویض لوله ژنراتور چیلر یورک ، تعویض لوله کندانسور چیلر جذبی یورک، ری تیوب چیلر یورک،

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تعمیرات چیلر نمونه تعمیر چیلر جذبی تعمیر چیلر تعمیر اساسی چیلر جذبی یورک (york)