عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی

 

به لحاظ نظری گرمای مورد نیاز در ژنراتور چیلر با گرمای گرفته شده (ایجاد سرما) در اواپراتور چیلر برابر است. بنابراین انتظار می­رود که ضریب کارائی در چیلرهای جذبی یک اثره برابر یک باشد. اما همان ­طور که محاسبات نشان داد، در واقع چنین نیست.

عوامل مختلفی باعث کاهش ضریب کارائی چیلر می­شوند که مهم ترین آن­ها را می­توان در دو گروه طبقه بندی نمود. البته این عوامل نه تنها در چیلرهای جذبی یک اثره، بلکه کم و بیش در سایر چیلرهای جذبی نیز می­توانند موجب کاهش ضریب کارایی گردند.

اولین عامل مربوط به اتلاف حرارت ناشی از گردش محلول در چرخه سرمایش است. وقتی که محلول سرد خروجی از ابزوربر در مبدل حرارتی گرم شده و از آن خارج می­شود تا وارد ژنراتور شود، دمای سیال در این نقطه همواره از دمای اشباع ژنراتور و دمای غلیظ پائین­تر است، حتی اگر برای تبادل دما از مبدل­های پربازده استفاده شود. بنابراین برای به جوش آوردن محلول، باید به آن گرما داده شود و همین موضوع باعث بالا رفتن دمای ژنراتور می­شود.

دومین عامل، به دلیل گرمای اختلاط ماده مبرد و جاذب است. برای جدا کردن مبرد از محلول، به نسبت تبخیر مبرد، حدود 15 درصد انرژی گرمایی بیشتری مورد نیاز است. این انرژی اضافی صرف جداسازی پیوندهای مولکولی محلول می­شود. در صورتی که برای تبخیر مبرد به تنهایی چنین انرژی در اواپراتور صرف نمی­شود. پس تبخیر مبرد در ژنراتور به دمای بیشتری نیاز خواهد داشت.

فارغ از موارد فوق، موارد دیگری که ناشی از کارکرد ناپایدار سیستم است، موجب کاهش ضریب کارایی می­شود. به عنوان مثال چنانچه مقدار مبرد تولید شده بیش از مقدار جابجایی آن از اواپراتور به ابزوربر باشد، بخش از آن بدون تبخیر و به صورت مایع به ابزوربر سرریز می­کند.

 

چنین عواملی را می­توان ذاتی سیستم دانست که کم و بیش فارغ از نوع راهبری و نگه­داری موجب کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی می­شوند. برخی از عوامل نیز ناشی از نحوه راهبری و نگهداری سیستم چیلر جذبی است. عدم کنترل دقیق ورودی به ویژه در بارهای جزئی، رسوب گذاری و عدم نظافت لوله­های ابزوربر و کندانسور، عدم تناسب ظرفیت پمپ ها و یا عدم کارکرد صحیح آن ها، از جمله موارد دیگری هستند که می توانند بر ضریب کارائی تاثیر منفی داشته باشند.

 

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

 

ضریب کارائی چیلر، چیلر جذبی، چیلر جذبی تک اثره

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش چیلر جذبی آموزش آموزش چیلر عوامل موثر بر کاهش ضریب کارائی چیلر جذبی